INT-Solution Kft. adatvédelmi tájékoztatója

A  www.intsolution.hu , URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) az INT-Solution Kft. (Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7., Cégjegyzékszám: 15-09-073628; Adószám: 14582071-2-15, a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete, a General Data Protection Regulation (GDPR) rendelkezéseivel összhangban a Felhasználók adatainak kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja.

Jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Weboldal szolgáltatásait illetően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével (így különösen regisztráció, álláspályázat benyújtása) a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A kezelt adatok megnevezése

A Felhasználónak lehetősége van felhasználói fiók létrehozására a https://inthr.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/Register/0címen.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám*;
 • munkába állás napja
 • dokumentum feltöltés*

A Weboldalra lehetőség van a Felhasználó LinkedIn profiljával regisztrálni, amelynek során a Felhasználó profiljában megadott személyes adatok közül a Felhasználó hozzájárulása esetén a publikus adatok kerülnek átvételre, valamint a LinkedIn regisztrációhoz használt elsődleges email cím.

A regisztráció után a Felhasználó az Adatkezelő hozzájárulása és közreműködése nélkül jogosult a felhasználói adatainak:

 • pontosítására
 • módosítására
 • önéletrajz feltöltésére
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok feltöltésére
 • jogosítvány feltöltésére
 • tanfolyami végzettséget igazoló dokumentumok feltöltésére
 • érdeklődésének megfelelő állásra jelentkezni.

A felhasználói profilban a Felhasználónak lehetősége van továbbá megadni a keresett állással kapcsolatos adatokat (állás típusa, helye, egyéb szempontjai), továbbá álláshirdetéseket elmenteni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni.

A Felhasználónak a regisztrációval egy időben lehetősége van egy adott állásra történő jelentkezésre.

A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a „Feliratkozás a hírlevélre” felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálásával feliratkozzon az Adatkezelő által küldött hírlevélre.

A Weboldal feliratkozási lehetőséget kínál a hírlevélre azon látogatók (Feliratkozók) számára is, akik Felhasználóként nem regisztráltak a Weboldalon.

A jelölőnégyzet kipipálásával a Felhasználó/Feliratkozó kifejezetten, egyértelműen és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő részére hírlevelet küldjön, illetve az alábbi adatait a hírlevél megküldése céljából kezelje:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;

A hírlevél feliratkozás a Felhasználó/Feliratkozó által bármikor törölhető. A feliratkozás törlésére minden hírlevélben lehetőség van, a „Nem kérek több hírlevelet” hivatkozás megnyitásával és a feliratkozási szándék törlésének megerősítésével.

Adatlap és interjú

A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy Adatkezelő által működtetett irodákban történő személyes megjelenés vagy az Adatkezelő tanácsadójával, projektvezetőjével, asszisztensével történő személyes beszélgetés (a továbbiakban: Interjú) során a külön erre rendszeresített papíralapú adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) megadja adatait, önéletrajzát, továbbá a betöltendő munkakörrel kapcsolatos igényeit annak érdekében, hogy a megfelelő állásajánlattal keresse meg az Adatkezelő. Az Adatlap kitöltése, illetve az interjú során kizárólag a Felhasználó azon adatainak felvételére kerül sor, amelyek az álláskereséshez szükségesek. Az Adatlapon, illetve az Interjú során megadott adatok alapján Adatkezelő szintén létrehozhatja a Felhasználói profilt a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján. Az interjú során a Felhasználó papír alapon fogadja el az Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját, amely a Felhasználói profiljában rögzítésre kerül.

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során

Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató jogosult a bérelszámolás, a szerződéses partnerek részére történő munkaerő-kölcsönzés, valamint a munkavállaló hatósági adatkezelési bejelentésének teljesítése céljából a munkavállaló munkajogviszonyával kapcsolatos, illetve munkajogviszonya fennállása során keletkező adatainak kezelésére. E körben a kölcsönbeadó munkavállaló adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló hozzájárulásán, illetve a munkaviszony létesítése, teljesítése és megszűnése szempontjából szükséges, valamint a munkáltató iratmegőrzési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges körben törvényi felhatalmazáson alapul.

Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató a munkavállaló munkaszerződésben szereplő adatait továbbítja a mindenkori aktuális kölcsönvevő munkáltató részére a munkavállaló megfelelő adóhatósági bejelentése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt, a munkajogviszonnyal kapcsolatosan felmerülő kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése céljából. E körben a munkavállaló adatainak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon történő kezeléséért a mindenkori aktuális kölcsönvevő munkáltató tartozik felelősséggel.

A munkavállaló adatait tartalmazó okiratok őrzésére a kölcsönbeadó munkáltató telephelyén kerül sor. Ezen, a munkaviszonyhoz kapcsolódó bérelszámolási adatok és iratok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben szereplő iratmegőrzési szabályoknak megfelelő ideig kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató a munkavállaló adatait a HRMaster és Vizuálbér szoftver alkalmazásával elektronikus formában tárolja, illetve kezeli.

A munkavállaló jogosult az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató által kezelt adatokat megismerni, illetve a kölcsönbeadó munkáltatóhoz intézett nyilatkozata útján azokat módosíthatja, illetve helyesbítheti.

Adatainak kezelésére irányuló hozzájárulását a munkavállaló a kölcsönbeadó munkáltató felé postai úton a 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 6-7. vagy e-mail útján az torles@intsolution.hu címre küldött írásbeli nyilatkozatával jogosult visszavonni a jelentkezéskor benyújtott önéletrajz, illetve a pályázat egyéb dokumentumai vonatkozásában. A kölcsönbeadó munkáltató azonban ebben az esetben is köteles a munkavállaló adóhatósági bejelentéséhez, a bérelszámoláshoz és a nyugdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatással kapcsolatos adatok kezelésére.

Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt a munkavállaló írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben a munkavállaló maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.

Az adatkezelés célja

Adatkezelő kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációja és álláshirdetésre jelentkezése során az adatkezelés célja:

 • a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása,
 • Felhasználói profil létrehozása.
 • A Felhasználó önéletrajzának és adatainak a továbbítása az Adatkezelővel szerződésben álló Megbízói részére a Felhasználó hozzájárulása alapján
 • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
 • A kiválasztási eljárás alatt a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • A felhasználó által megjelölt érdeklődésének megfelelő álláslehetőségek ajánlása
 • E-mailben és/vagy telefonon tájékoztatni a jelentkezőt új álláslehetőségekkel, álláskereséssel kapcsolatos tanácsokkal/tippekkel és szakmai tartalmakkal

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelés célja:

az Adatkezelő és a Felhasználó munkavállaló közötti munkaviszony létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően – különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának teljesülésének függvénye:

 1. A Felhasználó adatait eredménytelen munkaerő-közvetítés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén, illetve eredményes munkaerő-közvetítés esetén az Adatkezelő a Felhasználó írásban jelzett törlési kérelméig megőrzi. Amennyiben törlési kérelem 24 hónapig nem érkezik, akkor az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjától számított 24 hónap elteltével a Felhasználót előzetesen tájékoztatja az adatainak a törléséről. A Felhasználó a tájékoztatást követően jogosult az adatai további tárolását kérni az Adatkezelőtől, ebben az esetben a kérelem időpontjától számított 24 hónapig a Felhasználó az Adatkezelő adatbázisában szerepel.
 2. A Felhasználó amennyiben, az Adatkezelő átal használt közösségi media felületein, vagy e-mail címén, esetleges ismert telefonos elérhetőségén kizárólag a nevét és telefonszámát adja meg (az egyébként célzott és az Adatkezelő által kért internetes felület használat helyett), akkor az adatkezelő az 1. pontban rögzített időtartamig és feltételek szerint őrzi meg, illetve törli a Felhasználó nevét és telefonszámát.
 3. Az Adatkezelő eredményes munkaerő-kölcsönzés esetében az Adatkezelő – munkáltatói minőségében – a Felhasználó személyes adatait jogszabályi kötelezettsége, így elsősorban adózási és társadalombiztosítási kötelezettsége teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt időtartamban őrzi.
 4. A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől a torles@intsolution.hu címen, az Adatkezelő kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Felhasználó személyes adatait törli. A felhasználó a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókjában az Adatkezelő közreműködése nélkül törölheti a felhasználói profilját.

Adatok továbbítása

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatása teljesítése során a Felhasználó adatai közül azokat továbbítja, melyek a vele szerződésben álló Megbízói számára a jelentkezés elbírálásához szükségesek.

Abban az esetben, amikor a Megbízó harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, az Adatkezelő csak a Felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén továbbítja a Felhasználó adatait.

Az Adatkezelő miután továbbította a vele szerződésben álló Megbízó részére a Felhasználó adatait, ezen adatok felhasználásáért nem vállal felelősséget. A Felhasználó az Adatkezelő Megbízójának adatkezeléssel kapcsolatos eljárásáról felvilágosítást a Megbízótól kérhet, az Adatkezelő ilyen irányú feladatot nem vállal.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az, hogy Felhasználók a regisztrációval/ álláspályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelés célja érdekében Adatkezelő a személyes adataikat kezelje, feldolgozza; az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját a Felhasználó kifejezett hozzájárulása képezi. A Felhasználó weboldalon történő regisztrációja során az adatszolgáltatás önkéntes.

Adatok biztonságos tárolása, felhasználása

Az Adatkezelő az adatok biztonságos tárolását és felhasználását a lehető legkorszerűbb technikai eszközökkel biztosítja. Az Adatkezelő munkatársai csak olyan internetre csatlakoztatott számítástechnikai eszközöket használnak, amelyek rendelkeznek jogtiszta, automatikusan frissülő internetes támadások és vírusok ellen védelmet nyújtó szoftverrel.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Az Adatkezelő felhívja a vele szerződésben álló Megbízóit arra, hogy a részükre továbbított adatok tekintetétében tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

A Felhasználó elfogadja, hogy az interneten az adatok teljes körű biztonsága minden technikai és személyi intézkedés ellenére nem garantálható. A rosszindulatú és jogosulatlan adathozzáférés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő ezekért nem felelős és sem anyagi, sem erkölcsi kártérítésre nem kötelezhető, ezzel együtt kárenyhítési igényéről lemond.

Adatfeldolgozás

A Felhasználó adatainak megismerésére az Adatkezelőn kívül azok a Megbízók jogosultak, amely Megbízók részére a Felhasználó kérésére az Adatkezelő a kiválasztáshoz szükséges adatokat elküldi.

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók jogosultak, a közöttük lévő szerződésnek megfelelően.

Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók:

MAXOFT Kereskedelmi és Konzultációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1092 Budapest, Ráday utca 32. 1. em. 8
Cégjegyzékszám:01-09-905906
Adószám:10437993-2-43
VizuálBér program fejlesztője

EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:3531 Miskolc, Báthory István utca 12
Cégjegyzékszám:05-09-014424
Adószám:14020991-2-05
HRMaster szoftver fejlesztő, szerver üzemeltető

GIGANET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely:1122 Budapest, Városmajor u 10. fszt. 3
Cégjegyzékszám:01-09-700332
Adószám:12723306-2-43
Tárhely szolgáltatás

UAB “MailerLite”
Székhely: Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litvánia
Weboldal: www.mailerlite.com
Adószám: LT100007448516
Hírlevél platform szolgáltatás

Felhasználói jogok az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelőnél folyamatban van-e adatkezelés. Folyamatban lévő adatkezelés esetén tájékoztatja az adatkezelés céljáról, a továbbított személyes adatokról, az adattovábbítás címzettjeiről és az adattovábbítás jogalapjáról.

A Felhasználó az Adatkezelőnél tárolt adatait a felhasználói fiókjában megtekintheti, elektronikus formában másolatot készíthet róla, illetve nyomtathatja. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére a tárolt adatokról másolatot készíthet és azt díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

Felhasználói adatok helyesbítése

A Felhasználó a felhasználói fiókjában tárolt adatokat a változásoknak megfelelően önállóan jogosult pontosítani, illetve a módosulást igazoló dokumentumokat rögzíteni.

Felhasználói adatok törlése

A Felhasználó a felhasználói fiókját és ezzel az abban tárolt adatokat az Adatkezelő hozzájárulása nélkül törölheti. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel munkerő-kölcsönzési jogviszonyban állt a törlés az Adatkezelő által más törvényekben kötelezően megőrzött adatokra nem vonatkozik, ettől az Adatkezelő eltérni nem tud.

Adatkezelési incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst a lehető legrövidebb időn belül, de légkésőbb a tudomást szerzőstől számított 72 órán belül jelenteni kell. Az adatvédelmi incidenst a NAIH részére kell jelenteni a következő tartalommal:

 • az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok száma,
 • az adatvédelmi incidens leírása
 • az Adatkezelő adatai

milyen intézkedések születtek az adatvédelmi incidens kezelésére, illetve a hibák javítására

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensben érintett Felhasználókat köteles tájékoztatni az észleléstől számított 72 órán belül.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensektől nyilvántartást vezet, melyben rögzíti

 • az érintettek számát
 • milyen adatokat érintett az incidens
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • várhatóan milyen következményei lesznek az incidensnek
 • milyen intézkedéseket tesz, hogy a későbbiekben ilyen jellegű incidens ne forduljon elő

Az adatvédelmi incidensről készült feljegyzést az adatkezelő öt évig őrzi meg.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu;www.naih.hu)
 • bíróságnál.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő nem felel meg maradéktalanul az adatkezeléssel kapcsolatos követelményeknek az info@intsolution.hu címen jelezheti észrevételeit, melyekre az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles válaszolni.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu;www.naih.hu)
 • bíróságnál.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő nem felel meg maradéktalanul az adatkezeléssel kapcsolatos követelményeknek azinfo@intsolution.hucímen jelezheti észrevételeit, melyekre az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles válaszolni.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.